Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) informujemy, że 17 lutego 2016 r. uchwałą Nr 147 / 3108 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmienił Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 17 lutego 2016 r.

Do pobrania:

SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 17 lutego 2016 r. (PDF, 4,25 MB)

Uchwała Nr 147 / 3108 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego (PDF, 739 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 

***

Zobacz również:

Wersje archiwalne SZOOP PRO WP 2014-2020