Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów , Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Informacje o naborze w zakładce: Zobacz ogłoszenia naborów wniosków