Z dniem 1 marca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, na który składają się następujące szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków,
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w zakresie EFS pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl Przejdź do serwisu zewnętrznego.

W celu uczestnictwa w programie należy dokonać rejestracji.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020 (Podrozdział 10.2), po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

Od 31 marca 2016 r. do składu KOP mogą być powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację programu szkoleniowego, ogłoszonego niniejszą informacją.

Jednocześnie informujmy, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą kandydatów na ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 tylko i wyłącznie w dziedzinach dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.