Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekty dotyczące wyłącznie pieczy zastępczej).

Informacje o naborze w zakładce: Zobacz ogłoszenia naborów wniosków