Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 162/3350/16  z dnia 31 marca 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz obejmuje:

 1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania
  w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:
 • Analiza finansowa i ekonomiczna,
 • Bioróżnorodność,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Niskoemisyjny transport miejski,
 • Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy,
 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 • Innowacje,
 • Inwestycje w MŚP,
 • Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
 • Infrastruktura edukacyjna,
 • Infrastruktura i turystyka uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • Rewitalizacja i mieszkalnictwo.
 1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania
  w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:
 • Rynek pracy, w tym samozatrudnienie,
 • Aktywna integracja,
 • Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian,
 • Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3,
 • Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych,
 • Ekonomia społeczna.

Po zakończeniu weryfikacji w pozostałych dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, powyższy wykaz będzie aktualizowany.

Do pobrania:

Załacznik: Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(PDF 323.84 KB)