Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – edycja I

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)

Kwota alokacji (zł)

1335

5 531 834 674,91

2 862 329 624,99

200 000 000,00*

*Szacunkowa kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów może ulec zmianie.