Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – edycja I

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)

Kwota alokacji (zł)

3

31 363 421,34

20 605 998,97

50 000 000*

*Szacunkowa kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów może ulec zmianie.