Informujemy Wnioskodawców, do których skierowano pisma w sprawie dokonania poprawek i uzupełnień w złożonej dokumentacji aplikacyjnej,  że osoby do kontaktu wskazane w ww. pismach udzielają telefonicznie indywidualnych wyjaśnień dotyczących procedury i zakresu niezbędnych korekt w dniach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, po godzinie 13.

Ograniczenie to wynika z konieczności dokonywania przez tych samych pracowników oceny formalnej  kolejnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wskazanego naboru (1335 szt.).