Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego - konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15.

Zobacz wyniki konkursu