Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) informujemy, że 13 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr 165/3426/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmienił Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020 jest stosowany od dnia 13 kwietnia 2016 r.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 17 lutego 2016r.) to m.in.:

1. Aktualizacja załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, w związku z Uchwałą nr 29/V/2016 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (KM RPO WP 2014-2020) z dnia 11 kwietnia 2016 r., na mocy której:

a) zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów dla następujących działań RPO WP 2014-2020:

 • działanie 3.1 Rozwój OZE,
 • działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza (z wyłączeniem kryteriów dla „projektów parasolowych”),
 • działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń,
 • działanie 4.2 Gospodarka odpadami,
 • działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • działanie 4.4 Kultura,
 • działanie 4.5 Różnorodność biologiczna (4 typ projektu),
 • działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych,
 • działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa,
 • działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
 • działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
 • działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
 • działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna – poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (2 typ projektu);

b) wprowadzono zmiany/uzupełnienia w kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych na wcześniejszym etapie;

c) usunięto kryteria merytoryczne jakościowe dla projektów z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

2. Dostosowanie zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020 do zmienionej w grudniu 2015r. Umowy Partnerstwa oraz uzgodnionej przez Ministerstwo Rozwoju z KE wspólnej interpretacji UP w zakresie zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej (działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski).

3. Zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Do pobrania:

SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (PDF, 4.27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 

Zobacz również:

Wersje archiwalne SZOOP PRO WP 2014-2020