Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna  - nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15.

Zobacz wyniki naboru