Nawiązując do wiadomości z dnia 31 marca br. dotyczącej przerwy w funkcjonowaniu LSI WUP, informujemy użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego w zakresie osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, iż z dniem 19 kwietnia br. system został ponownie udostępniony.

Jednocześnie pragniemy poinformować Wnioskodawców, planujących składać projekty w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014-2020 (nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16), iż w odrębnej wiadomości przekażemy informację na temat wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.