Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

W związku z przerwą w dostępie do systemu informatycznego LSI WUP dla Osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 od dnia 1 kwietnia 2016 r., spowodowaną zmianą Wykonawcy świadczącego usługę utrzymania LSI WUP, która uniemożliwiła potencjalnym Projektodawcom pracę nad wnioskami w systemie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 31 maja 2016 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.    

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Zobacz ogłoszenie o naborze wniosków.