Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 169/3474/16  z dnia 26 kwietnia 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz obejmuje:

1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

 • Analiza finansowa i ekonomiczna,
 • Bioróżnorodność,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Niskoemisyjny transport miejski,
 • Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy,
 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 • Innowacje,
 • Inwestycje w MŚP,
 • Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
 • Infrastruktura edukacyjna,
 • Infrastruktura i turystyka uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • Rewitalizacja i mieszkalnictwo,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdziałanie innym zagrożeniom,
 • Ochrona przeciwpowodziowa,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Gospodarka odpadami.

2. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

 • Rynek pracy, w tym samozatrudnienie,
 • Aktywna integracja,
 • Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian,
 • Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3,
 • Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych,
 • Ekonomia społeczna.

 

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(PDF 450.74 KB)