Nawiązując do wiadomości dotyczącej wznowienia dostępu do LSI WUP (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/723-informacja-dla-uzytkownikow-lsi-wup-2), informujemy o wprowadzeniu technicznej modyfikacji w systemie LSI WUP w zakresie sposobu wypełniania wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłoszonych w ramach:

  • Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 (projekty skierowanie wyłącznie na wsparcie rodziny) oraz Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 (projekty dotyczące wyłącznie pieczy zastępczej) - nabór w ramach konkursów trwa do 17.06.2016 r.
  • Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, dla którego przedłużono termin składania wniosków do 31 maja 2016 r.

Korekta nie powoduje modyfikacji treści wniosku (wersja obowiązująca to wersja 1.0) a jedynie wprowadza zmianę o charakterze technicznym. Zmiana polega na wprowadzeniu stałej tekstowej w części VIII wniosku – Oświadczenia  Beneficjenta/Partnera/ów projektu - w pkt. 4 usunięto możliwość wyboru z listy rozwijalnej.