O tym, jak otrzymać finansowanie na badania naukowe i innowacje z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach Horyzont 2020 - największego programu tego typu w historii UE, dowiedzą się uczestnicy Regionalnego Forum Dyskusyjnego.

Na jakim etapie są prace nad uruchomieniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 mówił na konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Na II posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia, które odbyło się 29 maja 2015 r., przyjęto kryteria wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych.

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Pokaż, jak zmieniła się Twoja okolica dzięki Funduszom Europejskim i wygraj wspaniałe nagrody!

2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

W dniach 17-19 czerwca 2015 r. odbywa się VI Forum Innowacji, podczas którego zorganizowane zostanie wydarzenie towarzyszące - Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Spot promocyjny: „Podkarpackie po naszej myśli”, w którym region został ukazany przez pryzmat inwestycji zrealizowanych z Funduszy Europejskich, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 został doceniony przez kapitułę X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAt.

Informacja na temat konsultacji społecznych SZOOP RPO WP 2014-2020 – zakres EFS.

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Przedstawiamy Państwu do zapoznania stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości finansowania dróg lokalnych w perspektywie 2014 – 2020.

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

Rząd zaakceptował aneksy do Kontraktów Terytorialnych (KT) dla Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Regulują one zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) 2014-2020. Aneksy nie wprowadzają zmian w wykazie przedsięwzięć.