Przypominamy, że nabory wniosków w ramach poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa kończą się 14 listopada br. (wtorek).

Do godziny 15:30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020 oraz złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 9 (parter).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowych wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego.

Uwaga: system informatyczny nie daje możliwości złożenia / zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatni dzień naboru.

Uwaga:

Należy pamiętać, aby wypełniając wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2010 wybrać odpowiedni nabór:

  • dla konkursu ogólnego – nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17,
  • dla konkursu dedykowanego dla MOF – nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-004/17.