Z dniem 12 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 438/9163/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonana została aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o szkolenia pn:

  1. Pomoc publiczna,
  2. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w zakresie EFS pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Uprzejmie informujmy, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą kandydatów na ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 tylko i wyłącznie w dziedzinach dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.