Na wniosek beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE, zgłaszających wątpliwości w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybach pozaustawowych (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory list sprawdzających, aby ułatwić wnioskodawcom i beneficjentom przygotowanie i przeprowadzenie właściwej procedury.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca zachęca do zapoznania się z dokumentami, celem autokontroli, co pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów związanych z udzielaniem zamówień w ramach RPO WP 2014-2020.

Lista sprawdzająca nr 1 do zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie (pdf, 211.7 KB)

Lista sprawdzająca nr 2 dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto (pdf, 238.29 KB)