Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, dalej: „RPO WP 2014-2020”, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO WP 2014-2020, zaplanowanego zgodnie zHarmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok na grudzień 2018 roku.

Brak możliwości ogłoszenia ww. konkursu w pierwotnie zaplanowanym terminie wynika z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy zaznaczyć, że na mocy wskazanego powyżej aktu prawnego uchylona została ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, do której odwołują się dokumenty systemu realizacji RPO WP 2014-2020, w tym również kryteria wyboru projektów.

W konsekwencji, mając na uwadze konieczność dostosowania dokumentów programowych do aktualnego stanu prawnego, jak również zatwierdzenia znowelizowanych kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, niezbędne jest przesunięcie terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Zakłada się, że przedmiotowy nabór rozpocznie się w marcu 2019 roku. Niemniej jednak, warunkiem przeprowadzenia naboru w tym terminie będzie zakończenie procedury aktualizacji w/w dokumentów.