IP WUP WP informuje, iż w nawiązaniu do § 10 ust. 1-4 Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 (dla umów zawartych przed dniem 14 listopada 2017 r.) oraz § 7 ust. 1-4 Ogólnych Warunków Umowy/ Ogólnych Warunków Realizacji Projektu (dla umów zawartych od dnia  14 listopada 2017 r.) kwota dotacji celowej niewydatkowanej, podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą (z zastrzeżeniem ust. 1 przywołanych paragrafów).

IP WUP WP nadmienia, iż ww. obowiązek zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej przed końcem roku,  dotyczy umów o dofinansowanie zawartych na wzorach zatwierdzonych przed 13 lutego 2018 r. i nie zmienianych aneksem po tej dacie w zakresie brzmienia odpowiednio § 10 ust. 1-4 umowy albo § 7 ust. 1-4 OWU/OWRP.