Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z prawidłowym wdrażaniem projektów w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie.

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Ł. Cieplińskiego 4.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Dla kogo

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna

Województwo Podkarpackie.

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne,
  • inne niż szpitalne;
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31 grudnia 2018 roku (i jest nadal wpisany) i posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Program szkolenia

 1. Rola sieci PIFE w promocji i informacji o Funduszach Europejskich
 2. Omówienie zasad i reguł konkursu w zakresie wytworzenia/modernizacji/rozwoju e‑usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
 3. Modernizacja usług PSIM oraz warunki integracji z RCIM
 4. Umowa w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM
 5. Podsumowanie oraz pytania i uwagi uczestników

 Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów