Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza nowych rozwiązań w projektach RPO WP.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

 Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy.
  2. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.
  3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, Zamawiający sekto-rowi, Zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.
  4. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.
  5. Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień.
  6. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.
  7. Wykonanie obowiązkowej analizy przed wszczęciem postępowania – zwiększenie znaczenia dialogu na linii Zamawiający-Wykonawcy.
  8. Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
  9. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
  a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
  10. Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
  a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
  b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
  c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
  d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
  f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
  g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów za-mówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
  i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
  j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
  k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
  l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
  m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  n) Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  o) Wybór oferty po terminie związania.
  p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
  q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
  r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
  11. Usługi społeczne – nowe regulacje.
  12. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności. 
  13. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
  14. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
  15. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.
  16. Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.
  17. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS