Rozpoczęliśmy już cykl szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Do końca czerwca 2019 r.  planowanych jest kilkanaście spotkań o różnej tematyce. Z pewnością pomogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty z RPO WP.

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział maksymalnie dwóch osób z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury. 

 

Szczegółowa lista planowanych szkoleń

Marzec:

 • 4 marca - Dopuszczalność i możliwy zakres zmian umowy z wykonawcą w świetle obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • 21-22 marca - Szkolenie w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE Blok I
 • 25 marca - Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R 

 

Kwiecień:

 • 5 kwietnia - Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych
 • 11-12 kwietnia - Szkolenie w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE: Blok II
 • 10 kwietnia - Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.4 Wsparcie MŚP de minimis - (termin do ustalenia)
 • 17 kwietnia - Szkolenie dla wnioskodawców osi priorytetowej I, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Sieciowanie MŚP 

 

Maj:

 • 17 maja - Realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie zgodności projektu EFRR ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.
 • 22-23 maja - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi VII RPO WP na lata 2014-2020
 • 24 maja - Przeprowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego dofinansowanego ze środków UE – warsztaty. Analiza najczęstszych nieprawidłowości
 • Szkolenie dla wnioskodawców osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (termin do ustalenia) 
 • Szkolenie dla wnioskodawców osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

 

Czerwiec:

 • 4 czerwca - Klastry energii - szkolenie odwołane
 • 6-7 czerwca - Aspekty finansowo- księgowe w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w tym prawidłowe sporządzenie wniosków o płatność EFS" 
 • 11-12 czerwca - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi IX RPO WP na lata 2014-2022
 • 28 czerwca - "Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków EFS"


Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!