Uwaga przedsiębiorcy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców konkursu ogłoszonego 17 grudnia 2015 r. w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 planuje dwa szkolenia 20 i 27 stycznia 2016 r.

Szkolenia odbędą się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

W programie szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  1. zasady wynikające z zapisów Regulaminu konkursu,
  2. zasady składania wniosku o dofinansowanie i sposób jego wypełniania,
  3. wypełnianie załączników do wniosku o dofinansowanie,
  4. kryteria wyboru projektów: formalne oraz merytoryczne.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji już wkrótce.