Informacja z 22 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 08.08.2018r. znak RP-VI.433.187.2018.AK, dotyczące limitu dostępnych środków wspólnotowych możliwych do zaangażowania w miesiącu sierpniu 2018 r. w zakresie zawieranych umów o dofinansowanie w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020., mając na uwadze dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 ogłoszonego w dniu 10  kwietnia 2018 r. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, o kwotę 450 000,00. PLN, do łącznej wysokości 5 450 00,00 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (po zwiększeniu alokacji) w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 (pdf, 406.73 KB)

 

Informacja z 12 czerwca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (pdf, 392.02 KB)

 

Informacja z 16 maja 2018 r. 

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem  spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 Działanie  9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 165.84 KB)