Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, który zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok miał być przeprowadzony w IV kwartale 2016 r.

Brak możliwości ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania 9.4 wynika z konieczności przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), wraz z nowymi kryteriami wyboru projektów w ramach ww. działania (określonymi w Załączniku 3b. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFS), które uprzednio muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014-2020.

Zakłada się, że nabór zostanie przeprowadzony w I kw. 2017 r., niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący i przyjęciu przez Zarząd Województwa specyficznych kryteriów naboru w ramach niniejszego działania.