Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, który zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok miał być przeprowadzony w IV kwartale 2016 r.

Brak możliwości ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania 9.4 wynika z konieczności przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), wraz z nowymi kryteriami wyboru projektów w ramach ww. działania (określonymi w Załączniku 3b. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFS), które uprzednio muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014-2020.

Zakłada się, że nabór zostanie przeprowadzony w I kw. 2017 r., niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący i przyjęciu przez Zarząd Województwa specyficznych kryteriów naboru w ramach niniejszego działania.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS