Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

5 262 732,82

3 167 518,18

30 000 000,00