Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia skarg.

Zgodnie z Uchwałą nr 430/8944/18 z dnia 15 maja 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej na skutek uwzględnienia skarg od wyniku oceny formalnej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0212/17 pn. „Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o. o.” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

Zobacz wyniki naboru.