Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 oraz z 2015 r. poz. 378) informujemy, że 14 lipca 2014 roku uchwałą Nr 76 / 1709 / 15 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi Priorytetowej X Pomoc techniczna.

Projekt SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej został w dniu 10 lipca 2015 r. pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod względem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi MIR.

Uchwała ZWP dotyczy częściowego przyjęcia SZOOP RPO WP 2014-2020 – wyłącznie w zakresie Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi Priorytetowej X Pomoc techniczna. Dla pozostałych działań Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych zostanie przyjęty w terminie późniejszym. 

W SZOOP RPO WP 2014-2020 zawarto m. in. kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, wskazano przedsięwzięcia podlegające dofinansowaniu oraz typy beneficjentów i grupy docelowe, które mogą zostać objęte wsparciem.

 

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego (pdf).

2. SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie Działania 7.2 oraz Osi Priorytetowej X Pomoc techniczna (pdf).

3. Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie Działania 7.2 oraz Osi Priorytetowej X Pomoc techniczna

     ZAŁĄCZNIK 1 - Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych (pdf)

     ZAŁĄCZNIK 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działń i poddziałań (pdf)

     ZAŁĄCZNIK 3 - Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań i poddziałań
     współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf)

     ZAŁĄCZNIK 4 - Ramowy Plan Działania RPO WP 2014-2020 w zakresie Działania 7.2 (pdf)

     ZAŁĄCZNIK 5 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
     wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą (pdf)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS