Informacja z 14 czerwca 2017r.

W dniu 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 podjął uchwałę nr 315/6591/17 w sprawie nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.04.03.03-IZ-00-18-001/17 w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jedyny wniosek złożony w ramach naboru został wycofany przez Wnioskodawcę na etapie oceny formalnej.