Informacja z 3 listopada 2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich (tryb pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

pobierz plik (PDF, 271.09 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w naborze nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17 w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich (tryb pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 214.35 KB)

Informacja z 30 października 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich
(nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17)

pobierz plik  (PDF, 149.57 KB)

Informacja z 10 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.05.01.00-IZ-00-18-008/17, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich.

pobierz plik (PDF, 225.18 KB)