Informacja z 12 kwietnia 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 206.01 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 128.71 KB)

 

Informacja z 12 lutego 2018 r.

W związku z omyłką pisarską, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.01.00-IP.01-18-019/17 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 391.5 KB)

 

Informacja z 23 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.01.00-IP.01-18-019/17 wDziałanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 391.64 KB)

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż ww. lista stanowi ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17.

 

Informacja z 18 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.03.00-IP.01-18-018/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zastępczej - stan na dzień 16.01.2018 r. (pdf, 383.86 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 4 stycznia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 31 lipca 2017 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Informacja z 28 listopada 2017 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 404.14 KB)

 

Informacja z 26 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przekazuje informację dotyczącą listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów, które w wyniku uzupełnienia  na etapie oceny wymogów formalnych przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17  Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 246.2 KB)

 

Informacja z 23 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przekazuje informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 242.48 KB)