Informacja z 3 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 27 grudnia 2017 r. podjął Uchwałę nr 383/8066/17 w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

Informacja z 22 grudnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach trybu pozakonkursowego zakończyła ocenę merytoryczną wniosku w naborze nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-003/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

pobierz plik (PDF, 265.41 KB) 

Informacja z 5 grudnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru - nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-003/17 poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, w trybie pozakonkursowym.

pobierz plik (PDF, 221.66 KB)