Informacja z 23 sierpnia 2018 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (pdf, 762.63 KB)

 

Informacja z 16 lipca 2018 r.

Informacja w sprawie Zaktualizowanej  listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 – negocjacji – po proteście.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji (po rozpatrzeniu protestów) w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 poprawa jakości kształcenia ogólnego (pdf, 577.42 KB)

 

Informacja z 11 czerwca 2018 r.

Informacja w sprawie aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania wraz z projektami które w wyniku braku alokacji na konkurs nie zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (pdf, 711.49 KB)

 

Informacja z 25 maja 2018 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w związku z art 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) oraz brzemieniem kryterium specyficznego dostępu nr 2 - dot. minimalnej wartości projektu listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego – aktualizacja (pdf, 684.65 KB)

 

Informacja z 16 maja 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF, 460.9 KB)

 

Informacja z 29 marca 2018 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, o kwotę 13,4 mln PLN, do łącznej wysokości 53 400 000,00  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, 1475) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji.

Informacja w sprawie skorygowanej w wyniku zwiększenia alokacji Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji (pdf, 557.95 KB)

 

Informacja z 29 marca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (pdf, 368.15 KB)

 

Informacja z 19 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018-17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF, 375.09 KB)