Informacja z 21 maraca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nabór nr nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-004/17, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.1.Gospodarka wodno-ściekowa i przekazuje informację dotyczącą:

  1. projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 231.39 KB)
  2. składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków założonych w ww. konkursie. (PDF, 226.91 KB)

Informacja z 19 marca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wsniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nabór nr nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-004/17, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.1.Gospodarka wodno-ściekowa.

pobierz plik (PDF, 227.69 KB)

Informacja z 19 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które uzyskały ocenę pozytywną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-004/17, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.1.Gospodarka wodno-ściekowa.

pobierz plik (PDF, 305.25 KB)

Informacja z 28 grudnia 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-004/17 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

pobierz plik (PDF,294.04 KB)