Informacja z 11 stycznia 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 07.04.00-IP.01-18-016/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej (pdf, 283.17 KB)

Skorygowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 07.04.00-IP.01-18-005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej (pdf, 433.33 KB)

 

 

Informacja z 14 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż na podstawie rozstrzygnięcia Komisji ds. rozpatrywania protestów następuje wznowienie etapu negocjacji dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 RPO WP na lata 2014-2020 poprzez wznowienie prac Komisji Oceny Projektów. Decyzja ta oznacza zaktualizowanie listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji z dnia 21 maja 2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 431.69 KB)

 

Informacja z 26 czerwca 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 584.55 KB)

Informacji o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 (pdf, 349.8 KB)

 

Informacja z 23 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, w ślad za pismem IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, mając na uwadze dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18, ogłoszonego w dniu 22.01.2018 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie, o kwotę około 14,6 mln PLN, do łącznej wysokości 39.562.881,21 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie - po zwiększeniu alokacji na konkurs (pdf, 430 KB)

 

Informacja z 23 maja 2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 410.47 KB)

 

Informacja z 3 kwietnia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej (pdf, 275.76 KB)