Informacja z 16 listopad 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(pdf, 401.88 KB)

Informacja z 26 lipca 2018 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 420.49 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 223.33 KB)

 

Informacja z 18 lipca 2018 r.

Z uwagi na przedłużający się proces negocjacji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 do dnia 25.07.2018 r.

 

Informacja z 11 czerwca 2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 402.08 KB)

 

Informacja z 14 maja 2018 r.

Zaktualizowana informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem;

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem (pdf, 265.14 KB)

 

Informacja z 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 260.81 KB)