Informacja z 2 kwietnia 2019 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1  (pdf, 561.74 KB)

 

Informacja z 26 lutego 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku z uwolnieniem środków w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs oraz uznaniem protestów do oceny formalno-merytorycznej, zaktualizowano Listę projektów, które  spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymagana liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 0.7 MB)

 

Informacja z 19 grudnia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny formalno-merytorycznej, zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 611.31 KB)

 

Informacja z 21 listopada 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż podczas procesu podpisywania umów o dofinansowanie zostały uwolnione środki w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs, w związku z powyższym zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1  (pdf, 619.85 KB)

 

Informacja z 18 października 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uznanie protestu złożonego od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie o numerze  RPPK.07.01.00-18-0160/18, zaktualizowano Listę  projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 (pdf, 770.01 KB)

 

Informacja z 11 października 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 (pdf, 767.28 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 209 KB)

 

Informacje z 2 października 2018 r.

Informacja 2

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do dnia 2 listopada 2018 roku.

Informacja 1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku z oszczędnościami powstałymi w procesie negocjacji zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Uwolnione środki pozwoliły na skierowanie do negocjacji dwóch kolejnych projektów z Listy.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowePoprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 737.37 KB

 

Informacja z 14 września 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja polegała na uporządkowaniu projektów znajdujących się na liście o równej liczbie punktów ogółem, zgodnie z zapisami  punktu 4.4.6. Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 tj. (…) w sytuacji, gdy na liście znajduje się dwa lub więcej projektów o równej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście ocenionych projektów otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:

1) Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również potencjału do zarządzania projektem oraz doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji przedsięwzięć:

  1. w obszarze, wsparcia projektu,
  2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz
  3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

2) Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja.

3) Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu.

4) Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru). 

 

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 727.5 KB)

 

Informacje z 3 września 2018 r.

Informacja nr 3

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego w dniu 31.01.2018r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, o kwotę około 36 mln PLN, do łącznej wysokości 125.472.348,33 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe - po zwiększeniu alokacji na konkurs pdf, 809.58 KB)

 

Informacja nr 2

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 732.43 KB)

 

Informacja nr 1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do dnia 1 października 2018 roku.

 

Informacja z 18 lipca 2018 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Informacja z 22 maja 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (PDF, 301.46 KB)