Informacja dotycząca nierozstrzygnięcia i zakończenia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPK.06.02.01-IZ.00-18-006/18 –tryb pozakonkursowy

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 podjął uchwałę nr 438/9174/18 w sprawie nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-006/18 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wniosek złożony w ramach naboru został wycofany przez Wnioskodawcę. Nabór został zakończony na etapie weryfikacji warunków formalnych.