Informacja z 30 lipca 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020, informuje, że w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych po zakończeniu oceny  formalno-merytorycznej  żaden  z ocenianych przez Komisję Oceny Projektów wniosków  nie uzyskał dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 123.76 KB)

 

Informacja z 18 czerwca 2018 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 223.53 KB)