Informacja z 31 stycznia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:

 

Informacja z 31 grudnia 2018 r.
Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18.
pobierz plik (PDF, 271.24 KB)
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18.
pobierz plik (PDF, 132.67 KB)

Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

pobierz plik (PDF, 227.82 KB)

 

Informacja z 16 listopada 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.03.02-IZ-00-18-001/18, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP 2014 – 2020 (PDF, 517.37 KB)

Informacja z 10 września 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.03.02-IZ-00-18-001/18, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 175 KB)


Informacja z 23 lipca 2018 r.

 

W ramach konkursu dla poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę złożono 62 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 100 209 170,00 zł. Wartość wydatków całkowitych wniosków wynosi 179 095 756,30 zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 17 000 000,00 zł.

Lista złożonych wniosków (PDF,190.19 KB)