Informacja z 11 lutego 2019 r.

Informacja dot. zakończenia oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 – konkurs ogólny

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

pobierz plik (PDF, 250.97 KB)

 

Informacja z 14 stycznia 2019 r.

Komisja Oceny Projektów informuje, że ocena formalna projektów w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 - Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, została wydłużona do 5 lutego 2019r.
Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo skomplikowanym, wielodziedzinowym zakresem rzeczowym projektów, w których wnioskowane dofinansowanie opiera się na wielu podstawach prawnych w zależności od charakteru zadań.

Informacja z 14 grudnia 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej  w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 - Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 244.21 KB)

Informacja z 18 września 2018 r.

 

W ramach konkursu ogólnego w zakresie działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, złożono 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 210 120 872,59 zł, wartość wydatków całkowitych  wynosi 285 840 405,42 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ogólnym na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 50 000 000,00 zł.

 

Lista złożonych wniosków  (PDF, 164.33 KB)