Informacja z 15 marca 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 14 listopada 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 29 marca 2019 r.

 

Informacja z 31 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 256.47 KB)