Informacja z 4 lutego 2019 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.2 Gospodarka odpadami

  • typ projektu 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim;
  • typ projektu 2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO); 
  • typ projektu 3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim.

W ramach konkursu dla działania 4.2 Gospodarka odpadami złożono 31 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 58 332 323,20 zł. Wartość wydatków całkowitych wniosków wynosi 89 670 720,68 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 52 mln PLN.

Lista projektów (PDF, 162.64 KB)