Informacja z 12 lutego 2019 r.

 

Informacja dotycząca anulowania konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami – konkurs dedykowany dla MOF Numer naboru: RPPK.04.02.00-IZ.00-18-004/18

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 podjął uchwałę nr 22/502/19 ws. anulowania konkursu o dofinansowanie projektów nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-004/18 oraz uchylenia Uchwały Nr 476/10065/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.