Informacja z dnia 09.05.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji oceny projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości” typu projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II) (PDF 110 KB)

Skład KOP(PDF 98 KB)

 

 Informacja z dnia 15.03.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II) działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości”.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości(PDF 93 KB)