Informacja z 8 października 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu  nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 309.83 KB)

 

Informacja z 29 listopada 2019 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.01.00-IP.01-18-033/19 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 473.43 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 225.52 KB)

 

Informacja z 6 listopada 2019 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 maja 2019 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do dnia 29 listopada 2019 r.

 

Informacja z 30 września 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 621.89 KB)

 

Informacja z 20 sierpnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 306.25 KB)