Informacja z 8 maja 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (PDF, 209.27 KB)

 

Informacja z 6 grudnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 269.4 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 166.03 KB)

 

Informacja z 25 listopada 2019 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 27 czerwca 2019 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do dnia 6 grudnia 2019r.

 

Informacja z 31 października 2019 r.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na usługi społeczne oraz kwotę ocenionych pozytywnie wniosków o dofinansowanie przekraczającą alokację na konkurs, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację projektów, w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z kwoty 5 mln zł do kwoty 27 mln zł.

 

Informacja z 16 października 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19  Działanie 8.1 ;Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 555.65 KB)

 

Informacja z 20 września 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 235.83 KB)

 

Informacja z 16 września 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 232.62 KB)

 

Informacja z 6 września 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 235.53 KB)