Informacja z 19 lutego 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru 5 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności.
W ramach kwoty środków z EFRR udostępnionej w naborze nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR - 11 197 407,22 zł.

Lista 5 projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 207.04 KB)
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 (PDF, 133.55 KB)

Informacja z 8 stycznia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności.
pobierz plik (PDF, 312.97 KB)

Informacja z 7 listopada 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu  ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności, RPO WP 2014-2020.
pobierz plik (PDF, 294.67 KB)

Informacja z 1 października 2019 r.

W ramach konkursu dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 11 231 725,57 zł. Wartość wydatków całkowitych wniosków wynosi 14 943 211,23 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 30 mln PLN.

Lista złożonych wniosków (PDF, 135.16 KB)